Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Εισαγωγή 
Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για την «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρεία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρείας. 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
Η «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα στην Αθήνα, οδός Αγίου Θωμά, αρ. 14, Τ.Κ. 115 27, email: info@mazigiatopaidi.gr, τηλ.: 2107482690, website: https://www.supportmazi.gr/, ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων, ως επισκεπτών του ιστοτόπου, χορηγών και γενικότερα ενδιαφερόμενων για τις δραστηριότητές της, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει. 

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΑΜΚΕ μέσω email: dpo@mazigiatopaidi.gr ή τηλεφώνου: 210 7482690.

Ποιοι είναι οι σκοποί επεξεργασίας και πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε (όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, φαξ, email, διεύθυνση αλληλογραφίας, στοιχεία τραπεζικών καρτών και προαιρετικά τη φωτογραφία σας) μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε. 

Ειδικότερες περιπτώσεις, στις οποίες είναι απαραίτητη η επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων σας είναι οι ακόλουθες:

  • Η συμμετοχή σας σε καμπάνιες,
  • Η κατάρτιση σύμβασης χορηγίας ή έκδοση παραστατικών για την οικονομική στήριξη της «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
  • Η εγγραφή σας στα newsletters για την αποστολή ενημερώσεων σχετικών με τις δράσεις στις οποίες συνεισφέρετε οικονομικά,
  • Η εγγραφή σας στα newsletters της ΑΜΚΕ για την αποστολή ενημερώσεων σχετικά με τις δραστηριότητές μας, νέες δράσεις, κ.λπ.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση συμμετοχής σας σε καμπάνια, το όνομα σας ως συμμετέχοντα θα δημοσιεύεται στη σελίδα της εκάστοτε καμπάνιας και θα αναφέρεται δίπλα από το ποσό της συμμετοχής σας. Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα διατήρησης της ανωνυμίας σας ή προσθήκης ψευδωνύμου (επιλογή «Άλλο»).

Νόμιμους λόγους επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν: 

(α) η εκτέλεση σύμβασης, στην περίπτωση όσων θέλουν εθελοντικά να συνδράμουν την «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως δωρητές,

(β) η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως η τήρηση στοιχείων ταυτοποίησης, οικονομικών δεδομένων κ.λπ. των δωρητών μας,
(γ) η συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για  τις δραστηριότητές μας, νέες δράσεις ή για πρόσκληση συμμετοχής σε σεμινάρια κοινωνικο-ψυχολογικής υποστήριξης κ.λπ.

Πού διαβιβάζουμε τα δεδομένα

Η «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους η εταιρεία αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της. 

Η «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:

Ι) Υπάλληλοι της «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Στους υπαλλήλους μας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση και υλοποίηση των αιτημάτων σας, την παροχή πληροφοριών σε προσυμβατικό στάδιο και σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από εσάς για τη σύναψη σχέσης με την «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», την ορθή  εκτέλεση της σύμβασης σας με την «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καθώς και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή ή που επιβάλλονται από το νόμο.

Τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται με την αυστηρότερη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια, καθώς όσοι εκ των υπαλλήλων επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα διαθέτουν επαρκές και σημαντικό επίπεδο γνώσεων για την προστασία αυτών και δεσμεύονται από ρήτρα εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης της ρήτρας εμπιστευτικότητας.

ΙΙ) Κρατικές αρχές, Φορείς επιβολής του νόµου
Όταν αυτό είναι απαραίτητο στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων των αρχών και σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες νόµιµες διαδικασίες.

ΙΙΙ) Συνεργάτες της «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Η «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διατηρεί συνεργάτες στους οποίους  αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της [π.χ. συμβάσεις συνεργασίας με λογιστές, δικηγόρους, παρόχους υπηρεσιών ανάπτυξης και συντήρησης ιστοσελίδας, ή άλλους οικονομικούς ή επαγγελματικούς συμβούλους].

Στις περιπτώσεις αυτές η «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους τρίτους στους οποίους αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο. 

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση. 

Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing activities), τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της. 

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας,  email: dpo@mazigiatopaidi.gr, τηλέφωνο: 2107482690. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές απεγγραφής, ακολουθώντας (κάνοντας click) στον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα
Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα: 

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους. 

Δικαίωμα διόρθωσης: 

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας. 

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή με προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείται την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: 

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO), στα εξής στοιχεία: ταχυδρομική διεύθυνση: Αγίου Θωμά 14, Αθήνα, 11527, email: dpo@mazigiatopaidi.gr, τηλέφωνο: 2107482690.

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω της δικτυακής πύλης της Αρχής (https://eservices.dpa.gr). 

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.